Hur kan en risk o konsekvensanalys se ut?

I denna utbildning går jag igenom gällande lagstiftning i ämnet och vi går tillsammans igenom hur det ska gå till samt hur ni upprättar en risk- och konsekvensanalys.

Utbildningen kan genomföras på en dag. Det förutsätts att deltagarna har grundutbildning i arbetsmiljö, BAM-utbildning eller liknande. Detta för att kunna tillgodogöra sig det jag förmedlar.

Begär offert!

Lite om risk-och konsekvensanalys:

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas”. 8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis

  • personalförändringar,
  • nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar,
  • om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.