BAM – Grundläggande Arbetsmiljöutbildning

Utbildningen Bättre Arbetsmiljö – BAM är producerad av arbetsgivare och arbetstagare tillsammans, genom den partsgemensamma organisationen Prevent. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande.  (läs mer om denna pedagogik på Prevent.se ).

Minsta antalet deltagare är 5 personer, beroende på att pedagogiken inte fungerar annars.

Målgrupp:

Chefer och skyddsombud, eller andra intresserade.

Upplägg

Tid

Grunden 3-5 dagar (2+3 eller 2+2+1, alt 1+2+2
Vidareutbildning/uppföljning ca ca 4 tim, eller enligt ök.

3-5 dagar (2+3 eller 2+2+1, alt 1+2+2, eller 1 dagsutbildningar enligt överenskommelse,
samt hemarbetsuppgifter mellan dagarna. Begär offert

Ur innehållet:

 Lagar och föreskrifter inom området
 Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 Samspel och samarbete
 Fysiska och psykosociala risker
 Riskhantering
 Undersökningsmetodik
 Ansvar, delegering, handlingsplaner
 Att dokumentera
 Arbetsmotivation och arbetsglädje
 Förändringar och stresshantering
 Konflikter och mobbning
 Rehabilitering

Utdrag från Prevent.se,

“Arbetsmiljö är allt på jobbet, alltifrån arbetsredskap och maskiner, luft, ljud och ljus till stress, trivsel och arbetsorganisation. Det finns mycket som är viktigt att känna till för att kunna jobba för en god arbetsmiljö för sig själv och andra. Det finns lagar och regler som är viktiga att känna till för alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor. I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön. Alla som jobbar, oavsett ålder och anställningsform, påverkas av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller få precisa regler och beskriver bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren, har. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren har ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö. De anställda skall hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel upptäcks. Alla arbetslatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant och företrädare i frågor som rör arbetsmiljön och utses av den lokala fackliga organisationen. Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen”. (slut på utdraget).